ابر

بر روی یال اصلی ایستاده بودم .سمت شمال سرسبز بود و با طراوت و سمت جنوب خشک ولی رنگارنگ.آرام آرام شروع به چرخیدن به دور خودم کردم و از تنوع رنگ ها کا از مقابل چشمانم می گذشت لذت می بردم.هردو سمت زیبا بود و نمی توانستم یکی را بر دیگری ترجیح دهم.

از صبح که به بالای یال اصلی رسیدم زمان زیادی گذشته بود.ابرهایی که در دوردست ها برای خودشان می چرخیدند با غافلگیری خاصی که فقط خودشان بلد هستند به بالای سرم رسیده بودند.حرکتشان تند تر شده بود و تراکمشان هم بیشتر. از دور سفید به نظر می رسیدند و حالا سیاه بودند و تاریک .هجومشان همانند صحنه های حمله در جنگ های  روم باستان بود.با تعداد زیاد و با هیاهو به پیش می آمدند.

خودم را آماده ی مقابله کرده بودم.در یک خط راست با سرعت به طرفم می آمدند .ارتفاعشان پایین تر از یال بود و همین موجب شد که در پیشروی دچار مشکل شوند.با هیاهوی بسیاری که برپا کرده بودند محکم خوردند به دیواره شمالی، می شد عصبانیت را از صداهای هولناکشان فهمید.من که بی صبرانه منتظرشان بودم به تکاپو افتادم.می دانستم دشت های سمت جنوب مدتهاست که به آنها نیاز دارند.عطش تشنگی شان از رنگ رخسارشان قابل تشخیص بود.

دوان دوان به بالاترین نقطه یال رفتم . همه جا را بررسی کردم .دیگر داشتم ناامید می شدم که ابرکوچکی را در امتداد شرق دیدم که به زحمت داشت از شکافی عبور می کرد.ارتفاع آن نقطه کمتر بود ومعبر خوبی بود .می بایست همه ابر ها را خبر می کردم تا از آنجا عبور کنند. با دست مسیر را نشانشان دادم. سریع گرفتند و از معبری که ابر کوچک یافته بود هجوم سبزشان را آغاز کردند.

نیم ساعتی طول کشید تا من هم به معبر برسم و همراه آنها شوم.ولی وقتی وارد معبر شدم هیچ نمی دیدم. حتی تا یک متری هم قابل رویت نبود. ابرها آنقدر برای عبور عجله داشتند که همه جا را گرفته بودند.کوره راهی را دنبال کردم و همراه ابرها بودم .

به رودخانه که رسیدیم سر و صداها زیاد شد و ابرها شروع کردند به باریدن.خیس خیس شده بودم .چنان می باریدند که حتی نمی توانستم سرم را بالا بگیرم. بعد از اینکه همه جا را خیس کردند و از کارشان مطمئن شدند،کمی آرام شدند.سرم را بالا گرفتم و به همه شان گفت دمتان گرم

شب هنگام که در خانه تنها بودم هنوز می باریدند و در حال خدمت رسانی بودند. واقعاً در لطافت طبعشان هیچ شکی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.